Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ'ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ
Μέτονομάζεται το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ''<Φιλόξενος Αθλητικός Σύλλογος ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζακύνθου" σε "Φιλόξενος" Αθλητικός Σύλλογος ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ζακύνθου.
2) Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη Ζάκυνθος, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου .

ΑΡΘΡΟ 2°
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών, ατόμων με αναπηρία μεταξύ όλων των κατηγοριών των Α.Μ.Ε.Α. όπως αυτες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της διάδοσης του αθλητισμού. Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών Α.Μ.Ε.Α σύμφωνα με τα πρότυπα της IPC (INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE).
Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Η ανάπτυξη τμημάτων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα των παγκόσμιων οργανώσεων του αθλητισμού.
Η συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες περιφερειακούς -πανελλήνιους και διεθνείς . Ο σκοπός του συλλόγου επιτυγχάνεται με την :
• Ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων ανδρών-γυναικών για όλα τα αθλήματα που αθλούνται Α.Μ.Ε.Α σύμφωνα με τους κανονισμούς της IPC
• Με την εξασφάλιση των χώρων για άθληση κατάλληλη για Α.Μ.Ε.Α.
• Με την προσπάθεια για ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών, ικανών να εκπροσωπούν στα ελληνικά και διεθνή στάδια τον αθλητισμό των Α.Μ.Ε.Α.
• Με τη συμμετοχή του συλλόγου σε αθλητικούς και άλλους αγώνες που οργανώνονται υπό προϊσταμένων αυτού Ομοσπονδιών ή μεταξύ Συλλόγων, καθώς και σε Διεθνείς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 3°
ΜΕΛΗ
Ο ελάχιστος αριθμός μελών ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου,; σε πρόσωπα που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στρν Αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.
ΑΡΘΡΟ 4° ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος Αθλητικού Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί ν' αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα :
α)^Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας του. (ψή/Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο δΐαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του πομόντος νρμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία .
2. Η εν' ενεργεία και η μη εν' ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων συνδέσμου διαιτητών και η εν ενεργεία προπονητές του κλάδου άθλησης , δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3. Οι εν' ενεργεία και μη εν' ενεργεία διαιτητές κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελικτικής Επιτροπής του Σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
4/Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία Ντθ^ητές να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να
—- Εκλέγονται στη διοίκησή τους.
Επιτρέπεται στα ως άνω άτομα να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό 4Λοωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

' 6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του, για όσο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, σε αντίστοιχο πρόσωπο, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ή την Εκτελεστική Επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει απρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια διαπιστωτική πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ανωτέρω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα νε εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου.
Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησής του.
Για την εγγραφή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα «ν' ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση των μελών κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνοι που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην προώθηση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 6° ΑΘΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΑΗ
1) Αθλούμενα μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι αθλητές του Σωματείου ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους.
2) Τα αθλούμενα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
χωρίς να έχουν το δικαίωμα ψήφου ή υποψηφιότητας στις εκλογές.
Δεν μπορεί να είναι μέλη του Σωματείου πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.2725/99 άρθρο 3 παραγρ. 1 και 2 καθώς επίσης στο άρθρο 130 του ίδιου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7° ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
α) Το μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο (2) χρόνια και μετά από έγγραφη προειδοποίηση και νέα προθεσμία ενός (1) μηνός, εάν το μέλος αδιαφορήσει να εκπληρώσει τις παραπάνω ταμειακές του υποχρεώσεις, το Δ.Σ μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή του. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις εκπληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του.
β) Το μέλος του Σωματείου, το οποίο βλάπτει στους σκοπούς του Σωματείου και δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και του Δ.Σ., διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται στην πρώτη μετά την διαγραφή Γενική Συνέλευση, Πριν τη διαγραφή του μέλους, καλείται αυτό υποχρεωτικά σε αιτιολογία. Το μέλος που έχει διαγράφει για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να ξαναγίνει μέλος του Σωματείου μετά από απόφαση της Γ.Σ. κατά πλειοψηφία .
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Για τακτικά μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις ταμειακές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, έχουν το δικαίωμα :
α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρους με την ψήφο τους στη λήψη αποφάσεων .
β) Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δραστηριότητας του^ και να αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα θέματα, που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη —τού

Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου εφόσον είναι 1 μέλοι Σωματείου πριν από ένα (1) χρόνο εκτός των ιδρυτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 9° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούται:
α) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας .
γ) Να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την πείρα τους και την προσωπική τους δραστηριότητα όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ. και την Γ.Σ. του Σωματείου.
δ) Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο του Σωματείου : 1) Ενάμισι (1,5) Ευρώ για την μηνιαία εισφορά του .
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της εισφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ 10° ΒΙΒΛΙΑ
Α) Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία :
1) Βιβλίο Μητρώου Μελών
2) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
5) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
6) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.
Β) Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήσης τους θεωρούνται από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Γ) Η μη τήρηση των διατάξεων αυτών καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΟΡΟΙ
Πόροι τοο Σωματείου είναι: *
α) Οι συνδρομές των τακτικών μελών του
β) Οι έκτακτες εισφορές των μελών του που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
γ) Οι εισφορές των αρωγών μελών του δ) Οι κρατικές και Δημοτικές επιχορηγήσεις
ε) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές και λοιπές παρόμοιες
δραστηριότητες
στ) Οι δωρεές και κληρονομιές
ζ) Οι επιχορηγήσεις από τις υπερκείμενες Ομοσπονδίες η) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία

ΑΡΘΡΟ 12° ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Το σωματείο μπορεί να δημιουργήσει τμήμαΐα στίβου, κολύμβησης, ποδοσφαίρου, μπάσκετ βόλεϊ, πόλο, χάντμπωλ, τένις, ξιφασκίας, τοξοβολίας, καταδύσεων, πινγκ-πονγκ, ορειβασίας, χορού, σκάκι, γκολφ, μπόουλινγκ, άρσης βαρών, ιππασίας, αθλοπαιδιών κ.λ.π. ανδρών-γυναικών, καθώς και όσα μελλοντικά πρόκειται να καλλιεργήσει.

Το Σωματείο βοηθάει τις αθλητικές προσπάθειες των Ατόμων με Αναπηρία σε πανελλήνια κλίμακα εκπροσωπώντας τους έναντι του κράτρυς. Το Σωματείο με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη δύνάτότητα να συμπαραστέκεται και να βοηθά στην αντιμετώπιση των εξόδων της αθλητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δεν δύναται το Σωματείο σύμφωνα με την 3556/97 Υπουργική Απόφαση άρθρο 2 παράγραφος 4 να διατηρεί λιγότερους από 15 αθλητές στη δύναμη του.

ΑΡΘΡΟ 13° ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα καταστατικά όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 14°
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

:ά) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το πρώτο τετράμηνο του ημερολογιακού έτους και έκτακτα όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει, με έγγραφη αίτηση του, το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών. Οι αιτούντες τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
β) Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του.
1) Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου.
2) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.1
3) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
5) Αποφασίζει για την διαγραφή των μελών.
6) Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.
γ) Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου, όποτε εφαρμόζεται ότι προ βλέπεται μπό την» παράγραφο ζ του παρόντος.
δ) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφεται σε αυτήν η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα και αποστέλλεται στα μέλη δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.
ε) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης απαρτίας. Η ψήφος ασκείται προσωπικά. Αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική όσον αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και Ε.Ε., ή μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα. Με ονομαστική δε κλήση σε άλλα θέματα ή όπως αλλιώς κρίνει η Γ.Σ.
στ) Στη Γ.Σ προεδρεύει ο Πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο της.
Το επόμενο κατά σειρά ψήφων μέλος εκτελεί χρέη γραμματέα.
ζ) Η Γ.Σ αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις αυτές α" απαιτείται για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης η παρουσία του ενός δευτέρου (1 /2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Στην απόφαση για διάλυση, πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι που την υπέβαλλαν, καθώς και ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παυσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή να ανακαλέσει μέλη του και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ 15° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι τρία χρόνια σύμφωνα με το Ν.2725/99 άρθρο 4 παράγραφος 2 και το οποίο είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις δεσμεύσεις του άρθρου 4 παραγρ.2 και πρέπει να εναρμονίζεται με το άρθρο 4 παραγρ. 3 και 4 και αποτελείται από :
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία Γενικό Αρχηγό και δύο (2) εφόρους α) Έφορος Ομαδικών Αθλημάτων και β) Έφορος Ατομικών Αθλημάτων.
Β) Μέσα σε δέκα (10), το αργότερο, ημέρες από την εκλογή του από την Γ.Σ. ανέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Γενικού Αρχηγού και δύο (2) εφόρων α) έφορο Ομαδικών Αθλημάτων και β) Έφορο Ατομικών Αθλημάτων .
Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρεις (3) που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά μέλη όταν απουσιάζουν για δικαιολογημένη αιτία. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες τέσσερις (4) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος .
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών .
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές το χρόνο μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει θέματα της ημερήσιας διατάξεως και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. Έκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το συζητήσουν 4 τουλάχιστον μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Δ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποχής αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις, μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο.
Σε περίπτωση όμως δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας, αντικαθίσταται αυτό προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. είναι απαραίτητη η ^συμπλήρωση αυτή. Η απουσία όμως δεν μπορεί να ξεπερνά σε καμιά ^περίπτωση τον ένα χρόνο.
Κενές θέσεις Συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν άλλα και δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε πέντε (5) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την ανάγει νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 16°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α) Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και στις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Β) Το Δ.Σ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του :
1. έγγραφη επίπληξη
2. επιβολή προστίμου
3. προσωρινή διαγραφή
4. οριστική διαγραφή
Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία, που πρέπει να σταλεί στο μέλος που αφορά, με συστημένη επιστολή, δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία απολογίας. Οι ποινές της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εκτελούνται μόνο μετά την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφονται οριστικά ή προσωρινά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να ορίζει επιτροπές από τα μέλη του στις οποίες θα προεδρεύει κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Δ.Σ
Α) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις .
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών ασκεί δε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το Νόμο και το Καταστατικό.
Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Σωματείου και των μελών, καθώς και την περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Σωματείου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου, ακόμη δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένας που θα ορισθεί από τα παρόντα μέλη.
Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του.
Β) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα .
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, το Μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων και συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα του Σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Καταρτίζει, μαζί με τον Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ.
Γ) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί επίσης και τις πληρωμές, μετά από εντάλματα, τα οποία είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα πρέπει να αναγράφεται πάντα και ο αριθμός της αποφάσεως του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή.
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. στο όνομα του Σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες, πραγματοποιεί αναλήψεις, μαζί με τον Πρόεδρο, ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 3ΤΙ Δεκεμβρίου κάθε λήγοντος έτους .
Ο Ταμίας συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο.
Ταμίας, υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο, το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε και έκρινε αναγκαίο. Ο Ταμίας, είναι . υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα που ορίζεται από το Δ.Σ.

Δ) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Αρχηγού.'
Ο Γενικός Αρχηγός φροντίζει για την εύρεση αγωνιστικών χώρων όπου θα διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις οποιασδήποτε κατηγορίας αθλημάτων, φροντίζει για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για την άψογη συμπεριφορά των αθλούμενων στους αγωνιστικούς χώρους, για την τακτική προπόνηση των αθλούμενων, για την εξεύρεση κατάλληλων προπονητών και συνεργάζεται μαζί τους για κάθε τεχνικό θέμα που αφορά τους αθλούμενος.
Ε) Αρμοδιότητες Εφόρων
1) Φροντίζουν για την εύρεση αθλητικών χώρων και για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού.
2) Ενημερώνονται και ενημερώνουν για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των αθλητών και των ομάδων .
3) Φροντίζουν για την ενημέρωση των αθλητών επί των κανονισμών των αθλημάτων κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 18°
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου εκλέγεται τριμελής Επιτροπή με τριετή Θητεία.
Η Ε.Ε εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή αποκλείεται. Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος, μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγένειας κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλάγιου πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της η Ε.Ε συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της, με τον Πρόεδρο της, ς>, οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο Πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Ο επόμενος σε αριθμό ψήφων ορίζεται Γενικός Γραμματέας.
Η Ε.Ε. τηρεί δικό της Βιβλίο πρακτικών. Δικαιούται να εκλέγει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των Νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις
της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγξει κάθε εξάμηνο τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και συντάσσει κάθε χρόνο, έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλλει προς την Γ.Σ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 19° ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Δ.Σ. ή Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και δύο αναπληρωματικά φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε τακτικό και ταμειακά εντάξει μέλος του Σωματείου το οποίο έχει συμπληρωμένο το ένα έτος από την εγγραφή του. Μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλεί τις οφειλές του προς το Σωματείο.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη, τα οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, στην οποία αίτηση ορίζεται η επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι, καθώς και το Όργανο για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
Το σύστημα εκλογής είναι πλειοψηφικό. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά .
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυρώνει μέχρι επτά (7) άτομα για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε.
Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους ξεχωριστούς, οι οποίοι έχουν θεωρηθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή και έχουν δοθεί στον ψηφοφόρο μαζί με τα ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το Σωματείο γίνεται μέλος Ενώσεως ή Ομοσπονδίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μέρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από την Ένωση ή Ομοσπονδία και σύμφωνα με την 3556/ 97 Υπουργική Απόφαση .
Επίσης το Σωματείο δύναται να γίνει μέλος Αθλητικών Οργανώσεων της Ευρώπης, πάλι με απόφαση του Δ.Σ. που πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την απόφαση Γενικής Συνέλευσης, να εκπροσωπείται από μέλη της εκλογής του εις το εξωτερικό και να έχει δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 6 του Ν.2725/99 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 21°
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που παίρνεται, με πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών και βρίσκεται σε απαρτία, αποτελούμενη από το ένα δεύτερο (1 / 2) των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του Σωματείου παραδίδεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όπου αλλού ορίζει ο Νόμος.
ΑΡΘΡΟ 22°
Οτιδήποτε δεν προ βλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.
Κάθε τι δε, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό που τυχόν θα γίνει, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων.
ΑΡΘΡΟ 23° ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ
Το Σωματείο διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά γραμμένη την επωνυμία και το έμβλημα του Σωματείου.
Στο μέσο είναι δυνατόν ν' αναγράφεται το έτος ιδρύσεως αυτού.
Έμβλημα του Σωματείου είναι η Ζάκυνθος και εξωτερικά αυτής δύο κλάδοι ελιάς.
Χρώματα του Σωματείου είναι το πορφυρό και το χρυσάφι.

ΑΡΘΡΟ 24° ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την In Ιανουάριου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός, συντάσσονται για χρονικό διάστημα ενός χρόνου και υποβάλλονται στη Γ.Σ. κάθε χρόνο για έγκριση .

ΑΡΘΡΟ 25
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 25 άρθρα εγκρίθηκε τροποποιημένο, κατ' άρθρο και στο σύνολό του κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 26-10-2012.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26-10-2012

A- A A+

Τελευταία Νέα

 • ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2017

  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2017

  Στις 1 & 2 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ

 • ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΙΓΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ.

  ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΙΓΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ.

  Στις 3 & 4 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα, η 11η Ανοιχτή Διεθνή Κ

Δράσεις

 • Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 3η Δεκέμβρη,

  Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 3η Δεκέμβρη,

  Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 3η Δεκέμβρη,

  Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Α

 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Α.με.Α 2016

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Α.με.Α 2016

  Στις 2 & 3 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ο.Α.Κ.Α., το Πανελλήνιο

Καιρός

Ζάκυνθος